disclaimer

website BinckBank Spanje & Portugal

In deze disclaimer (“Disclaimer”) wordt verstaan onder:
 • de Website: de Nederlandse website, de Nederlandse mobiele website en alle applicaties van BinckBank.
 • BinckBank: BinckBank N.V. is een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 1083 HN Amsterdam (Nederland), Barbara Strozzilaan 310, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 33162223. BinckBank N.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. BinckBank is de handelsnaam van BinckBank N.V.
 • Gebruik(en): onder meer inladen (bezoeken), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, van diensten gebruik maken, verrichten van rechtshandelingen.
 • Gebruiker: bezoeker die de Website gebruikt.
 • de Informatie: onder meer, doch niet beperkt tot: teksten en cijfers, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer doch niet beperkt tot verloren data, software en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden Laten Beleggen en alle voorwaarden gehanteerd door BinckBank.
BinckBank is de uitgever en samensteller van deze Website. 
Door Gebruik te maken van de Website aanvaardt Gebruiker de onderstaande voorwaarden. 
Deze Disclaimer geldt ten aanzien van deze Website als aanvulling op de Voorwaarden van BinckBank. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Disclaimer en de Voorwaarden van BinckBank, prevaleren de Voorwaarden.

De Informatie op deze Website is indicatief en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De Informatie kan niet worden aangemerkt als enige vorm van (beleggings)advies. De Informatie is geen aanbieding of uitnodiging tot het handelen in financiële instrumenten of gebruik te maken van de diensten van BinckBank of derden.


Rechtshandelingen en beslissingen die Gebruiker op basis van deze gegevens verricht zijn voor eigen rekening en risico. 
BinckBank besteedt aan de totstandkoming van de Website de uiterste zorg en deze wordt naar best vermogen op geregelde tijdstippenbijgewerkt met inbegrip van deze disclaimer. De Gebruiker wordt niet op de hoogte gesteld van deze bijwerkingen. Behoudens in geval van opzet of grote fout, kan BinckBank niet aansprakelijk gesteld worden indien de op deze Website aangeboden informatie niet juist, volledig of actueel is, of voor Schade als gevolg van wijzigingen - of de beëindiging van de Website. 


De Informatie op deze Website is deels afkomstig van derden. Wanneer BinckBank gegevens van derden ter beschikking stelt op de Website, vermeldt zij daarbij de bron of hyperlink. De juistheid en betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens van derden is niet door BinckBank geverifieerd. Behoudens in geval van opzet of grove fout, aanvaardt Binck geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze gegevens. 


Niet alle diensten voorgesteld op www.binckspanje.com zijn beschikbaar op de mobiele website en applicaties. Binck behoudt zich het recht voor om toegang tot deze mobiele website te blokkeren/ stop te zetten. 


De kosten van de connectie met deze Website en van communicatiekosten zijn ten laste van de Gebruiker. 
Binck draagt de grootst mogelijke zorg voor het deugdelijk functioneren van de Website, BinckBank kan echter niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert noch dat deze te allen tijde beschikbaar is. 


BinckBank wijst Gebruiker erop en de Gebruiker accepteert, dat het (mobiele) internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overdracht en toegang tot informatie. BinckBank sluit derhalve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolg Schade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

- virussen of overige gebreken aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het Gebruik van deze Website;
- het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan BinckBank of aan Gebruiker wordt gezonden;
- de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Website;
- de werking of het niet-beschikbaar zijn van telecommunicatie en/of (mobiele) internetverbinding;
- misbruik van deze Website;
- verlies van gegevens;
- het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld of;
- aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website.

BinckBank biedt deze Website aan vanuit Nederland en staat er niet voor in dat deze informatie ook in het buitenland te gebruiken is. Indien Gebruiker deze Website vanuit het buitenland Gebruikt, draagt Gebruiker verantwoordelijkheid voor naleving van geldende lokale wetgeving.

BinckBank en derden rechthebbenden, behouden alle rechten met inbegrip van auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank of toestemming van de rechthebbende. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op voornoemde rechten in de breedste zin van het woord opleveren.

In het bijzonder is het Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar: newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank. 
Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring.
Op dit bezoekersreglement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Meer informatie over Responsible Disclosure

 
De informatie op deze pagina is bedoeld voor securityonderzoekers die geïnteresseerd zijn in het rapporteren van security kwetsbaarheden aan BinckBank. Als u een klant bent van BinckBank en vragen heeft over fraude, phishing of malware, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@binck.nl.

Bij BinckBank is het beveiligen van onze systemen en de bescherming van uw informatie onze topprioriteiten. Onze specialisten werken dag en nacht aan het optimaliseren van onze systemen en processen. Ondanks alle energie die we steken in de beveiliging van onze systemen, kunnen kwetsbaarheden nog steeds aanwezig zijn.

Als u een securityonderzoeker bent en een kwetsbaarheid in onze systemen hebt ontdekt, dan kan u ons helpen door deze kwetsbaarheid aan ons te melden zodat wij samen de betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verhogen. Stuur uw rapport (in het Nederlands of Engels) per e-mail naar: responsible-disclosure@binck.nl. Voorrang wordt gegeven aan versleutelde rapporten. Rapporten mogen anoniem worden ingediend.

Ons securityteam zal uw bevinding(en) onderzoeken en trachten u binnen twee werkdagen van een reactie te voorzien.

Als u uw bericht wilt versleutelen kunt u de volgende PGP key gebruiken:

 

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
mQINBFx2ny0BEAClnvfmp8lUK75EgLo3pfYrIxqvrsGtCccL6q61rgQ+TlL2thGE
3Es4d/3nqhQaULU+AftWTJ96KRIPCSlc2ZeE64GoPCZwZ+DqIP8pWDuz//JPydz+
io6mebOOeoutNHg2Q+WHmvqNaUhwbi5LpewFD1ZQnNSoSIGE4oufzvIkTPCpugPd
kqjGwTbp2dv0IqO0YC20Wm/Z75B9jpFfdfzKxGOa+G89mLcIRgZcDEjJxPmoCLfG
1ozSCgvnuxugR1wnm9BOCMLuGsH9C7ErKknlSeTZM64mp4QZrfSUXviOqFnAIItw
H8hn/2+ykV2iUInlT2IavoQlZBkJv39dGh6WC+XYNuFlCfz9IRBP0qWgnref+rfR
LoPZghVoXgWcuIn+VqpRkrXct+HOi5nA3xa5rMnzzofR7Nxzc2hvHnQK2ol6p2Ht
OCAkI0r1/yDVS058k+HyG4KwdX3dpCopKSbyf3vWp01QYMjYxi3uzHHd8yc9dtvd
ICYX4hUb+wBz1cfU0lc5Tsverr8nskWVVeglXDk+b6JYI7iMHqNi6kGeaXKJd5XY
TttODlXXBbxDjWozf9U5fwKShRqvAtkSPIZEHXnIfsHQ0RbfghoWGKxK08JmdLez
WYMBjVKBFUJZZZ4C6hVMQ/Pk1qLseFqLKpEIbkOp0Llw9IxtnD1I+/xVdQARAQAB
tEJCaW5ja0JhbmsgUmVzcG9uc2libGUgRGlzY2xvc3VyZSA8UmVzcG9uc2libGUt
RGlzY2xvc3VyZUBiaW5jay5ubD6JAlQEEwEIAD4WIQSbLkvareJQKwRwFivmr4xE
JHguFgUCXHafLQIbAwUJA8OHAwULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDm
r4xEJHguFniDD/414pFYbDdu66BvAZqhlUcwWD/ZL6kThJK9YhWHQrtIcshyQ/ZW
IfMkFD5iJPyBlPh1Ugs5HPmqKq4/jNoybxC01ZNGwC+SNUCYuWB2swc9WjlPfTji
N493l75w5UjRtcDuxqGZ9+LOkbW802Y2ygHYvVrm8FuyRiprifnzJ4oaK0Yfjory
OoCL/VfRwFp0ptJorJ4kwhOtAtq+glX/DRit+JT2KP+NWWaGAZhhJWMnUn5R6Vhj
4QvXpXUlq4kqxaYPB1zEbDzO4CB3taryu5TX3O/eKVnJP+XZu1ECJzninlzaJhR2
uSfIH47IiM8BDQ0+OCM9ogsuk0grAOTVmPnpWmzl9cozti+pb+ggP3Cx2JiyAoVl
nuTex+Osv68t/fFjnGa91AI4Jh8zDltevsQA/TQMclxe025LGwgY49AYwGMYCcnJ
nOmduOM4uaPDRwHmse600eEIiyaGoRzF0NfXAFsg7Q4k6s8uN6xAnGu1YySwCbob
n50/IbjTe7fPdZv0/L+yurNLO1l+IcC9KIzJDk9KbEpUhqrqzKGDGu0tnu3TbPWq
5zRVXKpeQdkfymDjbybyyEgarqxQRMk532qo5DFjl/MH/3l21MXcqwFV1dqA983n
ezaeqT5bO+PLV53D7dL2qYnFXIaoGbtY8IIZwb6pqAFzQ8YmDV8tLZDaybkCDQRc
dp8tARAAr0Nz16s53p66K0C9c7CI2ReO84cqgUMj4mm8mT352RR/cfTQQtkl/eKA
ggt32tRtdUci4phXoLthCbydqLoBXrk69AcM5W7j7wRnJcFyE4c+AIj73hmGYlsY
uTp0jJk/AxGoUxqjEjX/bEd1q/Vi1jSltYD2tUQ+wA1LSnfqbd59R8bH1zXkPNlM
ThkY1FWaa8/jd8UozBNkB0CgKDamrynvXufDDvJW0DfZACvd+qOqIKdnW0gIbRsN
feo2yNKXremXqWcUis23bvH71QPn8K9wnrgBetVb80adxABiPI+PXlEuPt/XKJba
C3a5N+GqGEStDxU7mPu5gora1Mka8OnKeBz3lohRyJBE4gQ0rU0HcNtpPCCYFlI+
Wi1qWR+vAiMLXtgzYXDWzAyqW0ZkyXSk/OUGUYUJWAhE0mVUAjEEQZHq8ztCLGyb
91Ij+h/kucwobtAk9Hfo47rV0i8fL2Jk3pqJaXnp0P299t6IWMplYnegNMjfG6TP
K2cp/okQ8NoPMzSw8nML6i8Dv8LPUspi3rmM/hzJO09lO11DNz3+PgxqAXkdbVtG
k8vWYFWHHsJZo81VOfRjn3cgZYwKUR4eQpZ3GgNjfir9yStUkgRtJ/6xrMo9Fu7L
R/zBvAMH8u344N2xhIqtw0xnX0lj5UVl3MHyAwF5+ugltayeqMUAEQEAAYkCPAQY
AQgAJhYhBJsuS9qt4lArBHAWK+avjEQkeC4WBQJcdp8tAhsMBQkDw4cDAAoJEOav
jEQkeC4WvyUQAJPKQd0TqVh9RGEkXBNgZRwhYldtpyki+A3j2KC5X9StVNNS86l+
iqjnMjFwJeGTTHlsksbl+nXt/GPcIwWS8107OLJBKqHRsYbsp+dQJ5twUhjAxNWs
xCbi4Ml2sGZnO9PYSByeSWPxd1NhH9PhIPP1b0ae9c3h8uS3cAF+uMDPdqjUTCkL
bFpO4edY1dvT+p2Torc9rsZtnhuCGHbU0LZ2AQUd2WWF+3U1n2NLh0eZDEz4GmNr
I0tR8FS8ep9Lhh5xRlfdfnHjahfjBXCrGjcjTOZp6sR1YJXUpx3yVinUPFIk8hU3
aX84WwDWRw8cHP80FY335vK0rKcbBdmhRkYuZqvgbmGZDqFbwR6vcO6PpvWki4FK
4njmMWKplEPcdcbzxy4QYKKYFeiUssb4GN5HI7Tbmqxqpstme/eQCt5EgCBZ04Hr
I4w02diiQtgab8ddolS5ZjS3lanwS6rJqptqbPGgxlxEowXFJA9eFNqIBVSkhYWq
xVA9TVwIaoAy9+CqhKzmORMIZqZB//q6aNmifC6J4a7QOeN/+VC2jBPq5SmqkiBb
31QzacVgCmgmLaKVXb5p1gW5kAFa1+38NR9uvp/hqBavlx+DhKOY3MQtvrBBwCVi
TQM0l06iXu6eFXsfTx8ZHjguA6fWj68ORHF3o7bi5dZaxRFI8pUH0Zxf
=w2vf
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
We zullen legitieme rapporten onderzoeken en er alles aan doen om snel met een oplossing voor de kwetsbaarheid te komen. We zullen geen juridische acties ondernemen of melding doen bij de autoriteiten als u zich houdt aan de volgende Responsible Disclosure Guidelines:

 • Lever details van de kwetsbaarheid, inclusief de stappen die u hebt genomen om tot de ontdekking van de kwetsbaarheid te komen, als mede de informatie of een Proof of Concept om het issue te kunnen reproduceren;
 • Zorg ervoor dat tijdens uw en ons onderzoek van uw gerapporteerde kwetsbaarheid u geen schade veroorzaakt aan onze systemen;
  Gebruik geen social engineering technieken om toegang tot onze ICT-systemen te krijgen;
 • Zorg ervoor dat uw onderzoek nooit de services van BinckBank of anderen verstoort;
 • publiceer nooit bank-en of klantgegevens die u mogelijk hebt="" gevonden tijdens uw onderzoek;
 • Plaats geen backdoor in onze systemen, zelfs niet als het doel is om de kwetsbaarheid aan te tonen. Het plaatsen van een backdoor zal meer schade opleveren aan de veiligheid van onze systemen;
 • Wijzig of verwijder nooit data die u hebt gevonden op onze systemen. Als uw gevonden kwetsbaarheid vereist om data te kopiëren van het systeem, kopieer dan niet meer dan noodzakelijk om de kwetsbaarheid aan te tonen. Als één record voldoende is, kopieer dan niet meer;
 • Maak geen wijzigingen aan het systeem;
 • Doe geen poging om het systeem verder te binnen te dringen dan nodig is voor uw onderzoek. Mocht u succesvol zijn binnengedrongen, deel deze toegang niet met anderen;
 • Gebruik geen brute-force technieken (bijv. herhaaldelijk invoeren van wachtwoorden) om zo toegang tot het systeem te krijgen;
 • Geef BinckBank redelijkerwijs voldoende tijd om het issue op te lossen alvorens informatie publiekelijk te maken.
We zijn vooral geïnteresseerd in rapporten over de volgende categorieën van kwetsbaarheden:
 • Remote Code execution kwetsbaarheden;
 • SQL injection kwetsbaarheden;
 • Encryptie zwakheden;
 • Kwetsbaarheden die authenticatiemechanismes omzeilen;
 • Kwetsbaarheden die ongeautoriseerd toegang tot informatie geven.
De volgende type kwetsbaarheden zijn niet in scope van ons responsible disclosure programma:
 • Ons beleid aangaande aanwezigheid of afwezigheid van SPF/DKIM/DMARC-records;
 • Server of applicatieversies die zichtbaar zijn of mogelijk verouderd zijn zonder aantoonbaar bewijs dat deze kunnen worden misbruikt.
 • Rapporten over onveilige SSL/TLS-versleutelingen en andere misconfiguraties;
 • Generieke kwetsbaarheden gerelateerd aan software of protocollen die niet onder controle zijn van BinckBank;
 • Distributed Denial of Serviceaanvallen;
 • Spam or Social Engineering technieken;
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om in contact met u te komen en om de nodige acties te ondernemen aangaande de door uw gerapporteerde kwetsbaarheid. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verspreiden aan derden zonder uw goedkeuring, tenzij we dit verplicht zijn vanuit de wet, of wanneer een externe organisatie het onderzoek van de door u gerapporteerde kwetsbaarheid overneemt. In deze gevallen zullen wij ervoor zorgen dat de relevante autoriteit uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk zal behandelen.