privacy verklaring

1. Inleiding

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u klant bij ons bent, onze website bezoekt of belt met onze klantenservice. Denk hierbij aan gegevens als uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat hierbij om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met u. De bescherming van de privacy van onze klanten is voor BinckBank (‘Binck’) een belangrijke pijler van onze dienstverlening. We zetten ons dan ook zo goed mogelijk in om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante manier te behandelen. In deze Privacy Verklaring leest u hoe BinckBank (‘Binck’) omgaat met uw persoonsgegevens. Wij leggen u uit hoe Binck uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart en welke rechten u heeft. Wij raden u aan dit document goed door te lezen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice op +34 952 924 011.

Deze Privacy Verklaring geldt voor persoonsgegevens van natuurlijke personen die in het kader van de dienstverlening door Binck worden verwerkt. Het gaat hierbij ook over de gegevens van natuurlijke personen die verwerkt worden in verband met een overeenkomst tussen Binck en een onderneming, bijvoorbeeld een vennootschap, vereniging of stichting.

U leest hierin ook hoe u ons kunt vragen uw gegevens aan te passen, te beperken of te wissen. Binck spant zich in om uw persoonlijke informatie correct en up-to-date te houden. Hier hebben wij u hulp bij nodig. Wijzigen uw persoonlijke gegevens? Geef deze wijzigingen dan door aan ons door middel van een brief met uw handtekening en datum of per mail (via info@binckbank.com).

Wij kunnen deze Privacy Verklaring, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt, aanpassen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring kunt u steeds raadplegen op onze website.

2. Binckbank als verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is BinckBank N.V, Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 33162223.
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

IN HET KORT
Wanneer Binck uw persoonsgegevens verwerkt is hier uiteraard steeds een reden voor. Deze reden wordt ook wel het “verwerkingsdoeleinde” genoemd. Er zijn vijf belangrijke verwerkingsdoeleinden:
- Binck heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
- Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Binck af te sluiten of uit te voeren.
- Om Binck optimaal te kunnen laten functioneren.
- Binck wil u commercieel benaderen.
- Om onze website en de app aan te laten sluiten bij uw voorkeuren.


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
IN HET KORT
Binck heeft uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen nodig om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
Zo zijn uw gegevens onder andere nodig voor de bestrijding van witwassen en terrorisme, om kredietverlening mogelijk te maken, om de gerechtelijke overheden bij te staan bij hun onderzoek en om u een passende beleggersbescherming te bieden.
De wetgeving kan worden aangepast door de wetgever. Wij zullen de Privacy Verklaring hier steeds op aanpassen. Binck verzamelt voor dit doeleinde alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Antiwitwaswetgeving, bestrijding terrorisme en embargowetgeving
Wij moeten ons als bank houden aan internationale wetten en regelingen, zoals die over het tegengaan van witwassen van geld. Binck is verplicht om witwaspraktijken te voorkomen, te herkennen, tegen te gaan en te melden.
Binck moet uw persoonsgegevens ook doorgeven aan (overheid)organisaties. Denk hierbij aan: 
de Belastingdienst: het saldo op uw rekeningen en uw Burgerservicenummer (BSN),
Justitie: financiële fraude,
Inlichtingendienst: bij financiering van terrorisme,
Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.
Daarom moet Binck;
- De klant, de eventuele gevolmachtigde(n) van de klant en de uiteindelijke begunstigde (UBO) van de klant identificeren. We controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en we bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs.
- Een (witwas)risicoprofiel opstellen op basis van persoonlijke en professionele gegevens (bv. wanneer de klant een politiek prominent persoon is).
- Handelingen en transacties controleren en in bepaalde gevallen transacties tegenhouden en melden aan de Financial intelligence Unit (FIU).
Daarnaast moet Binck ook een bijdrage leveren in de strijd tegen terrorisme en de naleving van embargowetgeving.
Binck verwerkt hiertoe onder andere van elke klant de volgende persoonsgegevens,

Identificatiegegevens.
Gegevens over uw persoonlijke situatie.
Gegevens over uw financiële situatie en eventuele risicosituaties en risicogedragingen.
Binck moet in haar relatie met vennootschappen ook de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van de vennootschap identificeren en verifiëren.
Binck verwerkt daartoe onder andere de volgende persoonsgegevens,
- Identificatiegegevens.
- Gegevens over de persoonlijke situatie.
Binck verzamelt de persoonsgegevens bij u persoonlijk en via de volgende kanalen: online zoekmachines, publieke instanties en professionele partners zoals Graydon (www.graydon.nl).


Fiscale wetgeving
Binck is verplicht om gegevens van haar klanten, hun rekeningen en overeenkomsten te verwerken zodat fiscale verplichtingen van Binck en de klant worden nagekomen. Binck moet verschillende fiscale instanties van informatie voorzien en daarbij uw gegevens delen met deze instanties.
Binck verwerkt hiertoe onder andere de volgende persoonsgegevens,
- Identificatiegegevens.
- Burgerservicenummer.

Gerechtelijke overheden
Binck is verplicht om gerechtelijke overheden waar mogelijk bij te staan en te informeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie en rechtbanken. Deze kunnen Binck vragen stellen in het kader van strafprocedures. Binck moet deze vragen zo accuraat mogelijk kunnen beantwoorden.
Het kan hierbij gaan om alle gegevens die door Binck worden verzameld, verwerkt en bewaard in het kader van de relatie tussen u en Binck.


Privacywetgeving
Binck moet uw persoonsgegevens ook verwerken, juist om uw privacy te kunnen beschermen. Binck moet namelijk correct kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt.
Binck verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens:

- Identificatiegegevens.
- Voorkeuren welke zien op uw privacy instellingen.

Toezichtwetgeving voor financiële instellingen
Binck is verplicht haar klanten in het kader van de toezichtwetgeving op financiële instellingen die beleggingsdiensten verlenen goed te kennen. Binck verzamelt daartoe persoonsgegevens, zodat zij klanten op kan delen in categorieën (niet-professioneel belegger, professioneel belegger of in aanmerking komende tegenpartij) en hen zo een passend beschermingsniveau te kunnen bieden. Binck gaat vervolgens op basis van de over u ingewonnen informatie ook na of onze producten en diensten geschikt of passend zijn voor u. Tenslotte moet Binck ook de telefonische en elektronische communicatie (en de daarmee verband houdende verkeersgegevens) tussen u en Binck (of door haar aangestelde derden) registreren en bewaren. Deze gegevens zullen slechts gedurende een beperkte, wettelijk gelimiteerde periode bewaard worden (zie hieronder onder ‘periode van bewaring’).
Binck verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens
- Identificatiegegevens.
- Gegevens over uw persoonlijke situatie.
- (elektronische) communicatie.

Wetgeving kredietverlening
Binck is bij het verstrekken van effectenkrediet wettelijk verplicht om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Binck raadpleegt daartoe de databank van het Bureau Krediet Registratie.
Binck verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens;
- Identificatiegegevens.
- Gegevens over uw persoonlijke situatie.
Wetgeving misbruik van voorkennis en marktmanipulatie
Binck is verplicht om misbruik van voorkennis en marktmanipulatie te voorkomen, te ontdekken en om verdachte transacties te rapporteren aan de Autoriteit Financiële Markten.
Binck verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens:
- Identificatiegegevens.
- Persoonlijke gegevens.
- Gegevens over eventuele risicosituaties en risicogedragingen.

AFSLUITEN EN UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST
IN HET KORT
De titel zegt het zelf: Binck heeft bepaalde van uw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst met u af te sluiten en deze later ook goed uit te voeren. 
Zonder deze gegevens zijn wij dan ook niet in staat een relatie met u aan te gaan of verder voort te zetten.
Binck verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens ook met het oog op het sluiten en het uitvoeren van overeenkomsten. Binck moet immers in staat zijn een overeenkomst met u af te sluiten, uw rekening te beheren, orders uit te voeren, effectenkrediet te verstrekken, bewaarneming en afwikkelingsdiensten te faciliteren en u op gepaste wijze te informeren.
Daarnaast moet Binck kunnen zorgen voor het klantenbeheer, rekeningbeheer, de controle en het toezicht op de regelmatigheid van verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden. Ook de administratieve verwerking van uw persoonsgegevens hoort hierbij.
De gegevens die hiertoe verzameld, verwerkt en bewaard worden zijn noodzakelijk om de relatie tussen u en Binck op een correcte manier te laten ontstaan en te verlopen.
De noodzakelijke informatie wordt verzameld via de openingsdocumentatie, waaronder de klantovereenkomst, en verder tijdens de relatie tussen u en Binck. Binck verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens:
- Identificatiegegevens.
- (elektronische) communicatie.
- Gegevens van uw persoonlijke situatie.
- Gegevens van uw financiële situatie en eventuele risicosituaties en risicogedragingen.
OPTIMAAL FUNCTIONEREN VAN BINCK
IN HET KORT
Binck kan uw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat Binck optimaal kan blijven functioneren.
Deze verwerking zal gebaseerd zijn op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete omstandigheden.
Optimale dienstverlening
Indien het optimaal functioneren van Binck valt binnen het hiervoor genoemde doeleinde van correct afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten met de klant, zal voor Binck dat doeleinde relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.


Het belang van Binck
In andere gevallen kan Binck zich in beroepen op haar “gerechtvaardigd belang”. Hierbij wordt er steeds een doordachte afweging gemaakt tussen de belangen van Binck en de eventuele gevolgen voor uw privacy. Op basis van deze afweging kiest Binck voor de aanpak die uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.
Dit is het geval bij het verwerken van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van Binck.
- Om deelname aan webinars of evenementen mogelijk te maken.
- Om deelname aan acties (zoals klant werft klant) die de (potentiële) klant een voordeel kunnen opleveren, mogelijk te maken.
- Om het relatiebeheer mogelijk te maken.
- Om klachten af te handelen.
- Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen.
- Om interne verbeteringen in de dienstverlening aan te brengen die de klant ten goede kunnen komen.

Toestemming
Tenslotte zal Binck, in het geval er geen sprake is van noodzaak voor de overeenkomst of van een gerechtvaardigd belang, altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het optimaal functioneren van Binck.

COMMERCIËLE DOELEINDEN
IN HET KORT
Ook het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, maakt onderdeel uit van deze Privacy Verklaring.
Binck zal per marketing uiting zorgvuldig overwegen welke grond voor verwerking er bestaat. U zult daarbij altijd uitgebreid worden geïnformeerd. Waar dit passend is, zal altijd om uw toestemming worden gevraagd.
U kan tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing op elk moment bezwaar maken.
Binck wil u graag als (potentiële) klant kunnen benaderen en wil u op de hoogte houden van de aangeboden producten en diensten, aanbiedingen, commerciële acties en opleidingen. Deze informatie kunt u op allerlei manieren ontvangen: tijdens een persoonlijk contact, via het internet en de app, per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Binck doet er alles aan om de informatie duidelijk over te brengen en kiest daarvoor altijd het meest geschikte kanaal. Binck zal per marketing-uiting zorgvuldig overwegen welke reden voor verwerking er bestaat en u hierover informeren.
Indien u helemaal geen marketing van Binck wenst te ontvangen, kunt u altijd gebruik maken van uw recht van bezwaar (zie hieronder onder ‘rechten van de betrokkene’) tegen direct marketing.

Het belang van Binck
Ook indien u geen toestemming geeft, kunt u nog steeds aanbiedingen of promotionele boodschappen ontvangen van Binck. In dit geval zal Binck slechts een zo beperkt mogelijk aantal basisgegevens gebruiken en zal Binck altijd zorgvuldig de afweging maken tussen de gevolgen op uw privacy en de belangen van Binck. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze vorm van direct marketing wordt gebaseerd op het “gerechtvaardigd belang” van Binck.

Toestemming
Met uw uitdrukkelijke toestemming kan Binck u op een gepersonaliseerde wijze benaderen. Door het gebruik van uw persoonsgegevens en contactgegevens ontvangt u informatie die op u afgestemd is. Om aan deze vorm van direct marketing te doen kan Binck alle daartoe verzamelde persoonsgegevens gebruiken. U kunt uw toestemming voor dit gebruik even eenvoudig weer intrekken als geven.

WERKING VAN DE WEBSITE EN DE APP
Om ervoor te zorgen dat onze website en app goed beheerd kunnen worden en zo goed mogelijk aansluiten op uw voorkeuren, verzamelt Binck ook informatie over uw website- en app- gebruik, door middel van cookies. Meer informatie hierover vindt u in de Cookie Verklaring op onze website.

3. Rechten van de betrokkene

IN HET KORT
Uiteraard beschikt u ook over een aantal rechten ten opzichte van Binck. Het gaat tenslotte nog altijd om uw persoonlijke gegevens. Zo heeft u het recht om uw gegevens in te zien, om ze te (laten) corrigeren of wissen, om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking, om te weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt en om uw gegevens te laten overdragen. U kunt gebruik maken van deze rechten uitoefenen via e-mail (info@binck.nl) of per brief met datum en uw handtekening.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als persoon een aantal rechten ten opzichte van Binck:
Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.
Het recht op vergetelheid: Het recht om “vergeten” te worden.
Het recht op inzage: Uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Uitoefening van uw rechten
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy-beleid, kunt u een e-mail sturen aan Binck (info@binck.nl) of via een gedateerde en ondertekende brief aan Binck. U kunt bepaalde persoonsgegevens ook zelf bekijken en wijzigen in de beveiligde klantenomgeving.
In sommige gevallen kunt u uw rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen.

Naast de wettelijke rechten waarover u beschikt, biedt Binck u de mogelijkheid om zelf uw voorkeuren vast te leggen voor verwerking van persoonsgegevens, door middel van het ‘Preference Center’. U krijgt toegang tot het ‘Preference Center’ door in de e-mails die u van ons ontvangt te klikken op ‘uitschrijven’. Hier kunt u vervolgens aangeven welke e-mailberichten u wel of niet van ons wenst te ontvangen.

IN HET KORT
Binck verzamelt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen bij uzelf. Binck kan uw gegevens ook via andere kanalen verkrijgen. Het gaat hierbij om gegevens die algemeen bekend zijn, die u zelf publiek heeft gemaakt of die Binck van professionele derde partijen ontvangt.
Uw gegevens kunnen door Binck aan derden worden verstrekt in een beperkt aantal gevallen of indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Binck kan een beroep doen op derden voor de verwerking van uw gegevens voor verschillende doeleinden. Deze derden kunnen zich zowel binnen als buiten Europa bevinden.

4. Uitwisselen van gegevens

Publieke gegevens en gegevens ontvangen van derde partijen
Binck verwerkt in bepaalde gevallen publieke gegevens. Het kan hierbij gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bijvoorbeeld de benoeming van een bestuurder van een vennootschap), gegevens die algemeen bekend zijn (bijvoorbeeld de informatie van de Kamer van Koophandel of van Graydon) of gegevens die u zelf publiek bekend hebt gemaakt (bijvoorbeeld informatie op uw sociale media profiel).
Daarnaast kan Binck ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen. Deze professionele partners zijn ervoor verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig verzameld wordt. De derde partijen die gegevens verzamelen en doorgeven aan Binck voldoen dus ook aan de relevante wettelijke bepalingen en zorgen er onder meer voor dat u voldoende ingelicht bent over het feit dat zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en kunnen doorgeven. Binck ziet toe op deze rechtsgeldige verzameling en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de derde partij geïnformeerd bent.
De bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden voor de doelstellingen die binnen deze Privacy Verklaring worden aangeduid en om de juistheid van de aangereikte gegevens te controleren.

Discretie
Binck hecht groot belang aan het naleven van de privacywetgeving en de discretieplicht die op Binck rust. Daarom worden uw persoonsgegevens door Binck enkel met derden gedeeld in één van de volgende gevallen:
Als het verzoek gebaseerd is op een wettelijke bepaling of een wettelijk belang.
Als de verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Als Binck zich kan beroepen op haar gerechtvaardigd belang en u hierover geïnformeerd heeft (met respect voor uw recht op bezwaar, zie onder ‘rechten van de betrokkene’).
Met uitzondering van wat in deze Privacy Verklaring bepaald is, deelt Binck uw gegevens niet aan derden mee, tenzij u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming verleent.
Indien het doel van de verwerking een bekendmaking aan het publiek inhoudt, zal Binck er altijd voor zorgen dat gegevens op een anonieme manier gepresenteerd worden, zoals in de vorm van een grafiek of histogram.

Plaatsen van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens vindt zowel plaats bij Binck als bij verschillende verwerkers waar Binck gebruik van maakt. Binck doet, rechtstreeks of indirect, een beroep doen op andere verwerkers, zoals:
Advocaten en andere consultants.
Marktonderzoekbureaus.
Marketing- en communicatiebureaus en gelijksoortige bedrijven om via de gepaste kanalen met u te communiceren.
ICT (beveiligings)dienstverleners.
Bedrijven voor digitale archivering en ontsluiting van informatie.
Derde partijen die cookies hanteren (meer informatie hierover vindt u in de Cookie Verklaring van Binck).
Handelsplatforms om koersdata met u uit te wisselen.
Deze ondernemingen kunnen persoonsgegevens van de Klanten van Binck gebruiken voor administratieve en commerciële doelen, risicobeheer, veiligheid en fraudebestrijding, onder dezelfde voorwaarden als Binck zelf en onder toezicht van Binck.

5. Beveiling en vertrouwelijkheid

IN HET KORT
Onze medewerkers krijgen enkel de gegevens te zien die zij nodig hebben om hun functie uit te kunnen oefenen en zijn verplicht deze strikt geheim te houden.

Onze systemen worden zo goed mogelijk beveiligd, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen terecht kunnen komen.

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen Binck beperkt. Enkel de personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast heeft Binck verschillende algemene, technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

De Binck-website en de app kunnen links naar websites of informatie van derden bevatten. Binck controleert die websites of die informatie van derden in principe niet. De aanbieders van die websites of derden kunnen hun eigen privacy beleid hebben. Binck raadt u dan ook aan om de voorwaarden van die andere partijen door te nemen. Binck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, het gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

6. Periode van bewaring

IN HET KORT
Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een vooraf vastgelegde periode bewaard. Hiervoor geldt de wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartijd afgestemd op de periode waarin Binck de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te bereiken.
Binck zal uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan nodig. Hierbij geldt de wettelijke grondslag steeds als uitgangspunt voor het hanteren van de minimale bewaartermijn.

7. Vragen of klachten

IN HET KORT
U kunt uw vraag stellen of een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, op de manier die hieronder wordt beschreven.

 
Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Binck u eerst zelf proberen verder te helpen.

U kunt elke klacht met betrekking tot de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken bij onze klantenservice. De klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer 020-6062666 of per email klantenservice@binck.nl.

Voor algemene vragen, klachten over uw privacy, of deze Privacy Verklaring kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Data Protection Officer van Binck.

Postadres
BinckBank N.V.
t.a.v. Data Protection Officer
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam, Nederland

E-mailadres 
privacy@binck.nl

Indien u niet akkoord gaat met de beantwoording van Binck, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.